Generalforsamling 2020


Ordinær Generalforsamling

Torsdag den 19. marts 2020 Kl. 19.30 i Herlufmaglehallen Hal 2.
Indskrivning fra kl. 19.00

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
  – Ingen
 5. Beslutning om overskuddets anvendelse.
 6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, gebyrer,
  tilslutningsafgift samt honorar til bestyrelsen for det løbende
  regnskabsår.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Frank Stolzenbach, Søren Drewsen og Anita Lindeneg er på valg.
  Alle genopstiller.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  Steffen Bloch er på valg. 
  Steffen genopstiller.
 9. Valg af revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

P.b.v. Frans Larsen, Formand, E-mail: formand@susaanet.dk

Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til
bestyrelsesmedlem Anita Lindeneg efter den 1/3-2020.