Generalforsamling 2019

Ordinær Generalforsamling

Onsdag den 20. marts 2019

Kl. 19.30 i Herlufmaglehallen Hal 2.

Indskrivning fra kl. 19.00

Dagsorden:

A. Valg af dirigent.

B. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

C. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

D. Indkomne forslag fra bestyrelsen.

   – Ingen

E. Beslutning om overskuddets anvendelse.

F. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, 

    gebyrer, tilslutningsafgift samt honorar til bestyrelsen

    for det løbende regnskabsår.

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

    Frans Larsen og Kristian Ahrensbach er på valg.

    Begge genopstiller.

H. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

    Steffen Bloch og Thomas Trebbien er på valg.

    Begge genopstiller.

I. Valg af revisorer.

J. Valg af revisorsuppleant.

K. Eventuelt.

P.b.v. Frans Larsen, Formand, E-mail: formand@susaanet.dk

Se mere på www.susaanet.dk

Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til medlemsadministrator Anita Lindeneg efter den 1/3-2019.