Indkaldelse Generalforsamling 2024

Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 21. marts 2024 Kl. 19.30 i Jagtstuen i Herlufmaglehallen
Indskrivning fra kl. 19.00

Dagsorden:
A. Valg af dirigent.
B. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
C. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
D. Indkomne forslag.
E. Beslutning om overskuddets anvendelse.
F. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, 
    gebyrer, tilslutningsafgift samt honorar til bestyrelsen for det løbende regnskabsår.
G. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
    Anita Lindeneg Steffen Bloch og Frank Stolzenbach er på valg.  Anita Lindeneg og Steffen Bloch genopstiller.
H. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
    Tom Schultz og Ole Bertelsen er på valg.
    Begge genopstiller.
I. Valg af revisorer.
J. Valg af revisorsuppleant.
K. Eventuelt.
 P.b.v. Frans Larsen, Formand, E-mail: formand@susaanet.dk
Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen efter den 1/3-2024.