Vedtægter for SusåNET

§ 1. Navn og hjemsted:

Laugets navn: SusåNET

Laugets hjemsted: Gelsted.

 

§ 2. Formål:

Stk. 1. Antennelaugets formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg for Herlufmagle og Gelsted byer og omkringliggende områder med henblik på, at modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og TV – kanaler.

Stk. 2. At udbyde kapacitet til brug for datatransmission, herunder udlejning af antennemasten og overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

Stk. 3. At udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg.

Stk. 4. Foreningen kan tilbyde sine medlemmer andre service ydelser der finansieres ved brugerbetaling.

Stk. 5. Antennelauget må ikke påtage sig andre opgaver end til opfyldelse af formålet, og kan ikke sammensluttes med andre foreninger eller underlægges disses myndighed uden at det forlægges en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til beslutning.

 

§ 3. Medlemskab:

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver TV- og radioabonnent inden for det til enhver tid fastsatte forsyningsområde.

Stk. 2. Enhver, som bor i laugets forsyningsområde kan begære sig tilsluttet laugets anlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbar kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger lauget mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget der er nødvendig for tilslutningen, betales af det nye medlem.

Stk. 3. Udmeldelse af lauget skal ske skriftligt pr. e-mail eller brev med 3 mdr. varsel.

 

§ 4. Kontingent og restance:

Stk. 1. Der opkræves hos medlemmerne 1/4 årligt kontingent pr. husstand/lejemål til bestridelse af drift- og vedligeholdelsesomkostninger ved anlægget, jfr. § 6. Stk. 1

Stk. 2. Kontingent betales forud, og følger kalender årets kvartaler

Stk. 3. Bestyrelsen kan dog fastsætte flere betalings terminer, for boligforeninger / lejere og pensionister.

Stk. 4. Kontingent betales forud.

Stk. 5. Ved tilslutning i forbindelse med byggemodning af nye områder skal udgifterne betales af den, der forestår byggemodningen.

Stk. 6. Indtrædende medlemmer betaler tilslutningsafgift efter laugets til enhver tid gældende bestemmelser. En husejer/lejer opnår et medlemskab for hver selvstændig tilsluttet ejendom/lejemål.

Stk. 7. Medlemmerne er pligtige til at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra laugets side.

Stk. 8. Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder, hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for deres ejendom.

Stk. 9. Eventuelle beskadigelser må straks indberettes til bestyrelsen.

Stk. 10. Forbindelsen med anlægget kan mod 1 måneds frist fra bestyrelsens påtale afbrydes ved manglende betaling, eller såfremt et medlem foretager indgreb i antenneanlægget.

 

§ 5. Ved fraflytning.

Stk. 1. Ved fraflytning af ejendommen forpligter medlemmet sig til at betale eventuelle restancer, med mindre der til lauget er fremsendt en skriftlig erklæring om efterfølgerens overtagelse af disse. Har efterfølgeren ikke underskrevet en sådan erklæring, kan dennes indtræden i lauget betinges af, at der betales for det hidtidige medlems restancer til lauget.

 

§ 6. Økonomi.

Stk. 1. Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse, modernisering, køb af tegningsrettigheder.

Stk. 2. I det omfang der til ovennævnte kræves optagelse af lån, bemyndiges bestyrelsen hertil ved generalforsamlings-beslutning. For optagelse af lån hæfter laugets medlemmer forholdsmæssigt. Lånets størrelse og anvendelse skal fremgå af dagsordenen.

Stk. 3. Udtræden af lauget berettiger ingensinde til udbetaling af tilslutningsafgift, indbetalt kontingent, opsparet formue eller noget andet beløb.

 

§ 7. Kontingent.

Stk. 1. Medlemmernes kontingent indbetales til laugets pengeinstitut.

Stk. 2. Til at hæve på kontoen kræves 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift.

 

§ 8a. Generalforsamling.

Stk. 1. Laugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Indvarsling sker med mindst 14 dages varsel på laugets hjemmeside og Infokanal, samt et lokalt ugeblad.

Stk. 3. Indvarslingen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Beslutning om overskuddets anvendelse.
 6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, gebyrer, tilslutningsafgift samt honorar til bestyrelsen, for det løbende regnskabsår.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleanter.
 9. Valg af revisorer.
 10. Valg af 1 revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

Stk. 4. Alle valg og beslutninger sker ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5. For at være stemmeberettiget må man ikke være i restance.

Stk. 6. Hvert medlem må medbringe 1 fuldmagt foruden sin egen stemme.

Af fuldmagten skal fremgå præcist, Navn adresse og underskrift, på det stemmeberettigede medlem, samt til hvilket medlem fuldmagten gives.

Stk. 7. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå i indvarslingen, samt i deres fulde ordlyd fremstå på hjemmesiden /infokanalen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

For at blive vedtaget kræves 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Stk 8. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt/mailet være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

Stk. 9. Vedtægtsændringer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt/mailet være bestyrelsen i hænde senest 10. januar for at kunne blive behandlet på den kommende generalforsamling.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 100 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det, skriftligt med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 11. Når ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt, har bestyrelsen at foranledige dette snarest muligt med tillæg af de i begæringen angivne punkt/er til dagsorden.

 

§ 8b. Pakkesammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen kan ved generalforsamlinger stille forslag til ændringer i program og pakke-sammensætningen. Eventuelle prisstigninger som foreningen er pålagt af programudbyderne vil blive pålagt pakkepriserne fra den dag stigningen træder i kræft. Opdaterede priser vil blive lagt på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre programpakke forslagene inden den ordinære generalforsamling på hjemmeside og infokanal.

 

§ 9. Ledelse

Stk. 1. Lauget tegnes af forretningsudvalget (FU). FU består af formanden, samt 1 bestyrelsesmedlem. Nærmere fastsat i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 2. Laugets daglige ledelse forestås af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen blandt laugets medlemmer. Valget gælder for 2 år, således at der hvert år på generalforsamlingen vælges henholdsvis 2 og 3 medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for Laugets virke.

Stk. 5. Bestyrelsen fører referat over samtlige forhandlinger og beslutninger på såvel generalforsamlinger som bestyrelsesmøder.

Stk. 6. Der ydes honorar til bestyrelsen.

Stk. 7. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes lauget af bestyrelsen, dog kun ved en generalforsamlings godkendelse, jf. § 8 stk. 1

Stk. 8. Ved varigt forfald af et bestyrelsesmedlem indtræder suppleanterne i den sidste valgte rækkefølge på en general forsamling i bestyrelsen.

Stk. 9. Bestyrelsen vælger selv om en ny konstituering er nødvendig.  Suppleanten indgår derefter i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 10. Varigt forfald betegnes som, et bestyrelsesmedlem som udtræder, dør, eller af anden grund, i længere tid (min 3 måneder), ikke kan deltage i bestyrelsens normale arbejde.

Stk. 11. Suppleanterne har ret til deltagelse i bestyrelsesmøderne.

 

§ 10. Regnskab

Stk. 1. Laugets regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen blandt medlemmerne valgte revisorer.

Stk. 2. Revisorerne vælges for ét år ad gangen.

Stk. 3. Laugets regnskabsår går fra 1. januar – 31. december.

Stk. 4. Årsregnskabet skal være afsluttet og revideret af revisorerne inden udgangen af februar.

Stk. 5. Eventuelle revisionsbemærkninger indføres på laugets regnskab.

Stk. 6. Regnskabet sættes på hjemmesiden eller infokanalen ca. 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 11. Laugets ophør

Stk. 1. Laugets virksomhed ophører, når dets formål ikke længere kan realiseres. Ophævelse af lauget kan kun ske ved lovligt indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt 2/3 af medlemmerne, skal ophævelsen af lauget vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles på hjemmesiden/infokanalen med 14 dages varsel.

Stk. 2. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at lauget skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. På den generalforsamling, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå laugets afvikling.

Stk. 3. Eventuelt overskud, efter at alle laugets forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer, som ikke er i restance.

 

§ 12. Fortolkning.

Stk. 1. Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen jfr. § 8 Stk. 1.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 7. marts 2018