Historisk baggrund

Fællesantenneanlæg for Herlufmagle-Gelsted området?

Ja, dette var et af punkterne på dagsordenen ved et beboermøde i Herlufmagle-Hallen, som Suså Kommune havde indbudt til i oktober måned 1973. Man ønskede fra kommunens side at undersøge, om interessen var til stede til at få et sådant anlæg »op at stå«, således at de kommende parcelhusudstykninger netop i dette område kunne planlægges herefter.

Suså Kommune havde til mødet anmodet en repræsentant for antennefirmaet Scantemo A/S (daværende datterselskab til Siemens A/S) om at fremkomme med et oplæg til etablering af et fællesantenneanlæg i området. Grunden til at dette firma var indbudt skyldes, at firmaet netop havde opført et fællesantenneanlæg i Glumsø.

Resultatet af debatten på mødet blev, at der blev nedsat et udvalg, som fik til opgave at undersøge priser og tekniske oplysninger på fællesantenneanlæg af andre fabrikater til sammenligning.

Dette udvalg indkaldte 11. december 1973 til stiftende generalforsamling i Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Af den beretning, som udvalget afgav, fremgik, at der var blevet forhandlet med 3 antennefirmaer, nemlig foruden Scantemo A/S tillige Sielex A/S og Anton Pedersen A/S (nu: Stofa).

Udvalget indstillede, at man valgte Scantemo A/S, idet dette firma var det eneste, som havde tilbudt at etablere fællesantenneanlæg i hele området i een og samme etape, hvorimod de øvrige 2 firmaer kun ville udføre anlægget etapevis med baggrund i en vis tilslutningsprocent. En anden begrundelse for at vælge Scantemo A/S var håbet om en bedre service samt en god anbefaling fra Glumsø Antennelaug.

De fremmødte godkendte udvalgets indstilling om at overdrage entreprisen til Scantemo A/S, hvorefter man gik over til den stiftende generalforsamling.