Generalforsamling 2023

Ordinær Generalforsamling
Torsdag den 30. marts 2023 Kl. 19.30 i
Jagtstuen i Herlufmaglehallen

Indskrivning fra kl. 19.00

Dagsorden:

A. Valg af dirigent.

B. Beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

C. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

D. Indkomne forslag.

Forslag 1: Infokanal

Bestyrelsen foreslår at indkaldelser, regnskaber mv. Ikke er
forpligtet til at blive annonceret på Infokanalen.

Bemærk: Ved godkendelse fjernes Infokanal redaktionelt fra
foreningens øvrige paragraffer.

Dette vil påvirke følgende paragraffer, hvor infokanalen vil
udgå:

§8a. Generalforsamling. Stk. 2. og 7.

§8b. Pakkesammensætning. Stk. 1.

§10. Regnskab Stk. 6.

§11. Laugets ophør. Stk. 1.

Forslag 2: Regnskab på hjemmeside eller infokanal.

§10. Regnskab Stk. 6. Regnskabet sættes på hjemmesiden
eller infokanalen ca. 14 dage før generalforsamlingen.

Ændres til:

§10. Regnskab Stk. 6. Godkendt regnskab kan rekvireres
hos foreningens kasserer 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag 3: Nedlæggelse af FMbåndet

Bestyrelsen ønsker at fjerne FMbåndet, og udnytte
pladsen til højere internethastigheder.

Bemærk: Ved godkendelse fjernes radio redaktionelt fra
følgende paragraffer:

§2 Formål. stk 1.

§3 Medlemskab. stk 1.

E. Beslutning om overskuddets anvendelse.

F. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent,

gebyrer, tilslutningsafgift samt honorar til bestyrelsen

for det løbende regnskabsår.

G. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Frans Larsen og Kristian Ahrensbach er på valg.

Begge genopstiller.

H. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Tom Schultz og Ole Bertelsen er på valg.

Begge genopstiller.

I. Valg af revisorer.

J. Valg af revisorsuppleant.

K. Eventuelt.

P.b.v. Frans Larsen, Formand, Email:
formand@susaanet.dk
Regnskab kan rekvireres ved henvendelse til kasserer Frank
Stolzenbach efter den 1/32023.

Se mere på
www.susaanet.dk